Shopping Cart

Teklif yok...

gizlilik

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik

İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

(Zucar Rental)

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”

Aydınlatma Metni

 1. İşbu Açık Rıza Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinin işlenmesine dair bilgilendirmek ve bu doğrultudaki açık rızalarını almak amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.
 2. Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., ‘’Veri Sorumlusu’’ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., kişisel verilerin KVKK’a uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir. Bu sorumluluğun tam idraki ile Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., KVKK’da tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.
 3. Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olarak, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak KVKK’ya uygun hareket edebilmemizi teminen, mevzuat kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması kapsamında açık rıza gereksinimi nedeniyle aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.
 4. Tarafımızla paylaştığınız ve Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz/işleyeceğimiz, size ait kişisel verilerden KVKK kapsamında istisnai olarak düzenlenmeyen, dolayısıyla kanunlarda öngörülmeyen ve/veya sözleşmenin ifası için gerekli olmamakla birlikte web sitesi ziyaretleriniz boyunca Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından temin edilmesi gereken kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir. Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Aydınlatma Metni’nde açıklanan esaslar çerçevesinde, tarafınıza ait kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı talep ediyoruz. İşlenebilecek olan kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki gibidir:
 • Ad ve soyad,
 • E-posta adresi,
 • T.C kimlik numarası veya Pasaport numarası,
 • Plaka numarası,
 • Ev adresi,
 • Ehliyet numarası,
 • Doğum tarihi,
 • Telefon numarası,
 • Müşteri
 • Finansal raporlar
 • Ödeme bilgileri, (Kart Numarası, Son kullanma tarihi, CCV vs.)
 • Veri Sorumlusu’na yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Şirket: Güvenlik Mah. 253 Sk. Taşkıran Apt. No:66 Muratpaşa Antalya Türkiye adresinde mukim
Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca muhatap, üye, tedarikçi, ziyaretçi, müşteri, bilgi talep eden, şirket çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz işlenebilecektir:

 1. Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeleri tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşterilere özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, müşterilere daha iyi bir deneyim sağlamak, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak ve diğer programlarımız kapsamındaki faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,
 3. Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
 4. Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 5. Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 6. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 8. Şirket tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve oluşan hataların/şikayetlerin giderilmesi,
 9. Şirket’e talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,
 10. İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 11. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek
 12. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere

Kişisel Verilerin Aktarımı
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi ve kurumların, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, şirket yöneticileri/çalışanları, Şirket yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından araç teklif formları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Kösedağ Taşımacılık İnşaat Petrol Medikal Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Güvenlik Mah. 253 Sk. Taşkıran Apt. No:66 Muratpaşa Antalya adresine ulaştırmanız gerekmektedir.